آموزش گیتار کلاسیک - سطح مقدماتی

                                        
 تألیف : سهراب فلک انگیز