دسترسی

اقتصاد اپیدمیولوژی

مترجمین: فربد عباديفردآذر، وحید علیپور، عزیز رضاپور، مجید خسروي، مهران فرجی
190,000 ریال

مؤلف: تروي تاسییر

مترجمین: فربد عباديفردآذر، وحید علیپور، عزیز رضاپور، مجید خسروي، مهران فرجی

مشخصات ظاهري :148  ص
شابک6 – 623 – 231 – 964 -
97