تألیف: محمود حکیمی

مقدمه

اکنون دوست دارم به‏ همراه شما به‏دیدار بزرگمرد تاریخ ایران رویم. از سال 1390 که به من آگاهی دادند که کتاب

داستان‏هایی از زندگانی امیرکبیر به ‏چاپ چهلم رسیده است تصمیم گرفتم اثر دیگری را راجع به این بزرگمرد تاریخ

با استفاده از آثار مورخان و پژوهشگران بنویسم و اکنون آن اثر را پس از چندین سال پژوهش به شما تقدیم می‏کنم.