تولید کننده آروَن
دسترسی

ایزد بانوان در ایران باستان و هند

يافته هاي باستان شناسي متون كهن ديني سروده ها و اسطوره هاي به جا مانده از اعصار بسيار قديم حيات بشر نشان مي دهند كه او از همان اغاز به وجود يك نيروي ماورايي قدرتمند و موثر در زندگي خويش اعتقاد كامل داشته است. انسان نخست براي هر يك از پديد ه هاي اطراف و مظاهر طبيعي يك خدا و نماد قايل مي شد. اين خدايان با توجه به تفكيك جنسيتي جامعه بشري به دو دسته خدايان مرد و زن تقسيم مي شدند. نگاهبان و افريننده برخي از پديده ها (ايزد بانوان) يا خدايان زن بودند. كتاب حاضر به بررسي وجود و انواع ايزد بانوان در فرهنگ باستاني ايران و هند با استناد به سروده هاي كهن اوستا ريگ ودا و تحقيقات باستان اختصاص يافته است. كتاب هم چنين تصاويري از مجسمه هاي ايزد بانوان هندي و معابر متعلق به ايزد بانوان ايراني را در بردارد.
80,000 ریال