با پروانه‌ها در آسمان کودکی

نویسنده: مرتضی بختیاری

نویسندگان همکار: عرفان خاکسار و زهرا نصیری

ویراستار: مهدیه فراهانی

عنوان و نام پديد‌آور

:

با پروانه­ها در آسمان کودکی / نویسنده مرتضی بختیاری و دیگران

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398.

مشخصات ظاهري

:

136 ص.

شابك

:

3 – 781 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

یادداشت

:

کتاب حاضر به چهل سال انتشار مجله کیهان بچه‏ها

موضوع

شناسه افزوده

شناسه افزوده

شناسه افزوده

:

:

:

:

نشریات ادواری فارسی کودکان و نوجوانان- ایران- تاریخ

Chihdren1s Periodicals, Persian – Iran - History

ادبیات کودکان و نوجوانان- نشریات Chihdren1s Literature- Periodicals

نصیری، زهرا، 1367 ، خاکسار، عرفان، 1367

فراهانی، مهدیه، 1367، ویراستار

رده­بندی کنگره

:

6944 Z

رده­بندی دیویی

:

9155083 / 059

شماره كتابخانه ملي

:

6029954