تولید کننده آروَن
دسترسی

نوشته مرحوم فتحعلی حیدری زیباجویی
1275 - 1344

با اضافات اقدس حیدری زیباجویی

با کوشش محمد سعید فلسفی زمستان 1386

با مقدمه محمدحسین جلیلی 5 آذر 1344

در 94 صفحه

اقدس حیدری زیباجویی: "پدر مرحومم چون علاقه زیادی به موطن خود «دینور» داشت کتابی با عنوان "تاریخچه دینور" به رشته تحریر درآورد و آن را برای چاپ به چاپخانه محمدی کرمانشاه سپرد، اما قبل از صحافی و اتمام کار بر اثر سکته قلبی دارفانی را وداع گفت

محمدسعید فلسفی: "در چاپ حاضر سعی شده مطالب تاریخچه دینور با همان لغات سنگین آن زمان چاپ گردد