دسترسی

جلادان بخارا

مؤلّف: صدرالدّین عینی مقدّمه، تصحیح، تحقیق و توضیح: مصطفی باباخانی
450,000 ریال

جَلّادانِ بُخارا

صدرالدّين عيني

(1878-1954 م/ 1256-1333 ش)

مقدّمه، تصحیح، تحقیق و توضیح

دکتر مصطفی باباخانی

مقدّمۀ مصحّح

نامِ بُخارا - به همراهِ سمرقند - برای فارسی‌زبانان و ایرانی‌تباران، همواره یادآورِ شکوه و عظمتِ سامانیان و خدماتی است که در راهِ ترویج و بزرگداشت زبان و ادب فارسی کردند و نیز نامِ صدها شاعر و نویسنده و مورّخ و مُحَدّث و فقیه و حکیم و فیلسوف و متکلّم و عارف را به یاد می‌آورد. نامِ بُخارا چنان دوست‌داشتنی و مشهور و بزرگ است که در شعر و ادب فارسی بازتابِ گسترده‌ای یافته است. برای مثال، مولوی، بُخارا را به جهانِ جان تشبیه می‌کند و می‌گوید: «بُخارایِ جهانِ جان که معدنگاهِ علم است آن...» (مولوی، کلّیّات شمس، ص787). همچنین شعرِ «سمرقند صیقل روی زمین است/ بخارا مرکز اسلام و دین است...»، در زبانِ مردم بسیار مشهور و پُرکاربرد است.