دسترسی

داستان های رستم پهلوان، زال و رودابه (1)

گزارش فریدون جنیدی

ناشر: انتشارات آروَن

چاپ اول: 1399

چاپ صدف: 500 نسخه

سرشناسه

:

جنیدی، فریدون، 1318

عنوان و نام پديد‌آور

:

داستانهای رستم پهلوان، زال و رودابه (1) / گزارش فریدون جنیدی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399.

مشخصات ظاهري

:

 188 ص.

شابك

:

9 – 875 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.