داستان های رستم پهلوان(8)

کاموس کشانی

گزارش: فریدون جُنیدی

سرشناسه

:

جنیدی، فریدون، 1318

عنوان و نام پديد‌آور

:

داستانهای رستم پهلوان، کاموس کشانی (8 ) / گزارش فریدون جنیدی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399.

مشخصات ظاهري

:

 188 ص.

شابك

:

9 – 875 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.