نویسنده: مجید صفاتاج

دارای 8 جلد است

دانشنامه فلسطین ، نخستین دانشنامه تفصیلی درباره فلسطین به زبان فارسی است. این مجموعه فرهنگنامه‌ای با موضوع فلسطین است که به شیوه کتاب‌های مرجع و با چهار‌هزار مدخل، به ترتیب الفبایی منتشر شده است. «دانشنامه فلسطین» به همه حوزه‌های مربوط به فلسطین توجه‌ دارد. این اثر در هشتمین دوره انتخاب کتاب سال سپاه در گروه سیاسی و حقوقی حائز رتبه برتر شده است

توضیحاتِ بعضی از مدخل‌ها در حد یک کتابچه است . این دانشنامه هشت جلدی به نوعی ارزشمندترین مجموعه‌ای است که توسط آقای مجید صفاتاج و گروه همکار تالیف و گردآوری شده است