دوستی فرهنگ‌ها

گفتگو با قصه‌گویان ایران و جهان

نویسنده: سودابه امینی
 

سرشناسه

:

امینی، سودابه، 1341

عنوان و نام پدیدآور

:

دوستی فرهنگ‌ها (گفتگو با قصه‌گویان ایران و جهان)، سودابه امینی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399

مشخصات ظاهری

:

382ص.

شابک

:

8 - 843 – 231 - 964 - 978

وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

یادداشت

:

کتاب گفتگو با حدود 50 قصه‌گوی ایران و جهان است.

موضوع

:

داستان‌نویسان ایرانی- قرن14 – مصاحبه‌ها

موضوع

:

Novelists, Iranian – 20 th century – Interviews

موضوع

:

داستان‌نویسان -  مصاحبه‌ها

شماره کتابخانه ملی

:

6161150