دو بلیت برای هند 

نویسنده: کِر بولیچوف 

مترجم: فاطمه زمانی

تعداد صفحات : 84