نویسنده : جهانگیر(عباس) دانای علمی
مشخصات ظاهري : 676 ص
شابك : 4 – 953 – 231 -  964 - 978
موضوع : فرهنگ عامه- کشاورزی- اسطوره‏شناسی- ایران
موضوع : Folklore- Agriculture- Mythology- Iran
موضوع : آداب و رسوم و زندگی اجتماعی Social life and customs
ردهبندی کنگره : 290 GR
ردهبندی دیویی : 0955/ 398
شماره كتابخانه ملي : 7411858