زنان، دختران، ادبیات کودک

نویسنده: سیدعلی کاشفی خوانساری

سرشناسه

:

کاشفی خوانساری، سیدعلی

عنوان و نام پدیدآور

:

زنان، دخنران، ادبیات کودک/ سیدعلی کاشفی خوانساری

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399

مشخصات ظاهری

:

114ص.

شابک

:

6 – 610 – 231 – 964 – 978

وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا