دسترسی

(فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان فارس (پارس

نویسنده: مصطفی پاشنگ

سرشناسه

:

پاشنگ، مصطفی، 1328

عنوان و نام پدیدآور

:

فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان فارس (پارس)/ مصطفی پاشنگ

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399

مشخصات ظاهری

:

3552ص.

شابک

:

0 – 000 – 231 – 964 – 978

وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا