دسترسی

فرهنگ نام‌های مهن و باستانی استان کرمان

نویسنده: مصطفی پاشنگ

سرشناسه

:

پاشنگ، مصطفی، 1328

عنوان و نام پدیدآور

:

فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان کرمان/ مصطفی پاشنگ

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399

مشخصات ظاهری

:

392ص.

شابک

:

8 – 070 – 231 – 964 - 978

وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

موضوع

:

نام‌های جغرافیایی- ایران- کرمان (استان)

موضوع

:

Names, Geographical - Iran – Kerman (province)

موضوع

:

نام‌های جغرافیایی- ایران- کرمان- ریشه‌شناسی

موضوع

:

Names, Geographical – Iran – Kerman - Etymology

رده‌بندی کنگره

:

DSR 2047

رده‌بندی دیویی

:

73/ 955

شماره کتابخانه ملی

:

6183369