دسترسی

فرهنگ نام ‏های کهن و باستانیاستان گیلان

نویسنده: مصطفی پاشنگ

سرشناسه

عنوان و نام پديد‌آور

:

:

پاشنگ، مصطفی، 1328

فرهنگ نام‏های کهن و باستانی استان گیلان/ نویسنده: مصطفی پاشنگ

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1398.

مشخصات ظاهري

:

400 ص.

شابک

:

2 –  803 – 231 - 964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فیپا

موضوع

:

نام‏های جغرافیایی- ایران- گیلان

موضوع

:

Names, Geographical – Iran – Gilan

موضوع

موضوع

:

:

نام‏های جغرافیایی- ایران- گیلان – ریشه‏شناسی

Names, Geographical – Iran – Gilan – Etymology

رده­بندی کنگره

:

2049  DSR

رده­بندی دیویی

:

23 / 955

شماره كتابخانه ملي

:

6030408