دسترسی

فرهنگ نام‏ های کهن و باستانی

استان اصفهان

نویسنده:مصطفی پاشنگ

سرشناسه

عنوان و نام پديد‌آور

:

:

پاشنگ، مصطفی، 1328

فرهنگ نام‏های کهن و باستانی استان اصفهان/ مصطفی پاشنگ

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1399.

مشخصات ظاهري

:

356 ص.

شابک

:

   3 – 822 – 231 - 964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فیپا

موضوع

:

نام‏های جغرافیایی – ایران - اصفهان

موضوع

:

Names, Geographical – Iran - Esfahan

موضوع

:

نام‏های جغرافیایی – ایران – اصفهان – ریشه شناسی

موضوع

:

Names, Geographical – Iran – Esfahan – Etymology

رده­بندی کنگره

:

2073 DSR

رده­بندی دیویی

:

93 / 955

شماره كتابخانه ملي

:

6108818