دسترسی

مددکاری جامع های محله محور (راهنمای عملی تجارب مددکاران اجتماعی)

مددکاری جامع های محله محور 

راهنمای عملی تجارب مددکاران اجتماعی

 نویسندگان: سلمان قادری، فرشته ایزدی، سهیال زارعی، مهرآسا کردی

تعداد صفحات : 108