دسترسی

موسیقی نواحی ایران

دریچه‏ ای بر دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران /زیر نظر: دکتر مریم قرسو
1,150,000 ریال

موسیقی نواحی ایران

دریچه ای بر دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

 زیر نظر: دکترمریم قرسو (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

مشخصات ظاهري:298ص