«پایتخت های باستانی پارس (از شوش تا تخت جمشید)» نوشته عباس قدیانی در 312 صفحه به صورت مصور است که انتشارات آرون آن را منتشر کرده است.

در دوران باستان، شهرهای متعددی با ویژگی‌های مختلف به مرکزیت درآمده و یا به پایتختی ایران انتخاب شده‌اند

دوران باستان حدود 500 سال را شامل می‌شود و محدوده جغرافیای وسیعی را در بر می‌گیرد که از یک طرف شهرهای آسیای میانه در سمت شرق، و از طرف دیگر، کرانه‌های دجله و فرات در سمت غرب را شامل می‌شود

در این دوره که از مهم‌ترین دوره‌های سیاسی کشور کهنسال ایران است، شهرهای متعددی با ویژگی‌های مختلف به مرکزیت درآمده و یا به پایتختی ایران انتخاب شده‌اند

بقایای شهرهایی نظیر مرو، نسا، صددروازه، اصطخر، مدائن، تخت سلیمان، نیشابور و امثال آنها،‌ که حاصل کاوش‌های باستان شناختی 50 سال اخیر و همچنین تحقیقات به جای مانده از مورخین است، حکایت از عظمت و شکوه این شهرها در آن روزگاران دارد

مرز سیاسی ایران از دوران باستان تا دوران معاصر دستخوش تغییرات زیادی بوده و عمدتاً نیز محدود شده است، لذا باید حتی‌المقدور شهرهایی مورد بررسی قرار بگیرند که در محدوده مرزهای سیاسی کنونی ایران زمین واقع شده باشند. همچنین باتوجه به اینکه سلسله‌ها و حکومت‌های مختلف، پایتخت‌های متفاوتی داشته اند، پایتخت‌های باستانی در قالب حکومت‌هایماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به اینکه سلسله‌ها و حکومت‌های مختلف، پایتخت‌های متفاوتی داشته‌اند لذا پایتخت‌های باستانی در قالب حکومت‌های ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی مورد بررسی قرار می‌گیرند