کودک همسری

بررسی فقهی، حقوقی و سنجش امکان تجریم

نویسنده: کمیل آزادی

سرشناسه

:

آزادی، کمیل، 1373

عنوان و نام پدیدآور

:

کودک همسری، بررسی فقهی، حقوقی و سنجش امکان تجریم/ مؤلف کمیل آزادی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399

مشخصات ظاهری

:

210ص.

شابک

:

1 – 008 – 231 – 964 – 978

وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

موضوع

:

ازدواج کودکان-  قوانین و مقررات-  ایران

موضوع

:

Child marriage- Law and Legistion- Iran

موضوع

:

سن ازدواج( فقه)- قوانین و مقررات

موضوع

:

Marriage age(Islamic Law)- Law and Legistion

رده‌بندی کنگره

:

KMH 542

رده‌بندی دیویی

:

55016 / 346

شماره کتابخانه ملی

:

6173946