گاهنامه نقد کتاب کودک و نوجوان- دفتر دوم 

به کوشش: گروه نویسندگان 


ويراستار و امور داخی : مهتاب مهدوی/ طراح نامواره و جید: معاد طبری

تعداد صفحات : 300