دسترسی

گذار از زندان

نويسنده: مجتبی لشگری

ارمغان مهمدی

آمنه صدیقیان‌بیدگلی

سمن‌ها، شامل مؤسسات غير انتفاعي، سازمان‌هاي توسعه غير دولتي، سازمان‌هاي جنبش اجتماعي، سازمان‌هاي واسط، سازمان‌هاي مردم نهاد و... هستند که اغلب بر ارزش‌هاي مشترکي همچون «فراگيري و عدم تبعيض»، «مشارکت»، «دسترسي به سازمان»، «پاسخگو بودن نسبت به گروه‌هاي آسيب‌پذير» و «تمايل به مشارکت» استوارند. در اين کتاب ضرورت بازشناسي نقش سمن‌ها در حيطه بازگشت موفق مجرمان به جامعه بررسي مي‌گردد. در اين راستا عملکرد ۳۰۰ سمن فعال در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است و ضمن تحليل آن‌ها پيشنهاداتي براي جامعه ايران ارائه مي‌گردد