یکصد حکایت نمایشی

نویسنده: خسرو بختیاری

سرشناسه

:

بختیاری، خسرو، 1347

عنوان و نام پدیدآور

:

یکصد حکایت نمایشی / خسرو بختیاری

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399

مشخصات ظاهری

:

76ص.

شابک

:

7 – 006 – 231 – 964 – 978

وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

موضوع

:

نمایشنامه فارسی – قرن 14

موضوع

:

Persian drama- 20 th century

رده‌بندی کنگره

:

PIR 8335

رده‌بندی دیویی

:

62 / 2فا8

شماره کتابخانه ملی

:

6173965