کتاب حوادث روزگار من

280000 تومان

  • نویسنده: عبدالخلیل خالق‏ زاده
  • نویسه گردان و توضیحات حسن قریبی
  • ناشر: آرون
  • زبان: فارسی
  • شابك: 3 – 286 – 231 – 964 – 978
  • تعداد صفحات :270

توضیحات

کتاب حوادث روزگار من

یادداشت ویراستار کتاب حوادث روزگار من: «چراغان» عنوان رساله‌ای است از محمدرضا ابن جعفر وصاف، در موضوع جغرافیای بیدگل، که به تاریخ ۱۳۱۰ قمری نوشته شده است. این رساله مورد توجه مرحوم الهیار صالح قرار گرفت و سپس چاپ عکسی آن، به قلم میرزا ابوطالب طباطبایی بیدگلی، در جلد بیست‌وچهارم مجموعة فرهنگ ایران زمین، به همت شادروان ایرج افشار منتشر شد.
از شاخصه‌های این رساله ذکر دقیق نام محلات و کوچه‌ها و خانواده‌ها و حوادث مربوط به زلزلة مهیب ۲۵ ذی‌قعدة ۱۱۹۲ قمری در کاشان است که عبدالرحیم کلانتر ضرابی استخراج‌هایی از آن را در تألیف تاریخ کاشان منعکس کرده است. نخستین آشنایی من با این رساله هنگام یاری‌رسانی به دکتر اصغر دادبه در تصحیح دیوان مولانا صباحی بیدگلی بود و به یاد دارم که چند جمله از آن توانست زوایای تاریکی از نسب‌نامة خاندان صباحی را روشن سازد.

در اهمیت تاریخ شفاهی همین بس که تاریخی بدیعی است که بدون استناد به اسناد گذشته، با ذکر دیده‌ها و شنیده‌ها و دیدگاه‌ها، به نقل از فرد یا افرادی، در زمان و مکانی خاص تهیه می‌شود و شاید تا وقتی شفاهی است که مکتوب نشده باشد، اما وقتی ثبت وقایع اتفاق می‌افتد جنسی از تاریخ‌نویسی خلق می‌شود که محصول آن امکان راستی‌آزمایی و نقد و بررسی و حتی محاکمة آن را برای عموم فراهم می‌کند. بنابراین نه‌تنها نمی‌توان آن را نادیده گرفت بلکه پژوهش در آن می‌تواند بخشی از ناروشنی‌های جاری و گذشته را آشکار کند؛

چنان‌که چند جمله از سفرنامة ناصرخسرو، دربارة ملاقات با قطران تبریزی تا همین امروز با عنوان سندی معتبر در موضوع نقش زبان فارسی به‌عنوان زبان فرهنگی میانجی در خطة آذربایجان به حساب می‌آید.

 

فهرست مطالب کتاب حوادث روزگار من

یادداشت ویراستار ……………………………………………………………………………….. 7
پیشگفتار………………………………………………………………………………………….11
عبدالخلیل خالقزاده ……………………………………………………………………………. 12
به هر حالت که بودم با تو بودم میهن ای میهن ………………………………………………….13
وضع پایتخت…………………………………………………………………………………….. 16
چه ریزی چنین خون من بیگناه………………………………………………………………… 19
تو را آشتی بهتر آید ز جنگ …………………………………………………………………….20
کنون بشنو از من یکی داستان! ………………………………………………………………….22
یکی کشته فتاده ………………………………………………………………………………..37
کجا دانند حال ما………………………………………………………………………………..37
عروس هزار داماد……………………………………………………………………………….. 39
خلع سالح………………………………………………………………………………………..41
دادگاه اوّل، گروگانگیری ………………………………………………………………………. 44
دادگاه دوّم، جنایت……………………………………………………………………………… 48
گذشتة ناگوار……………………………………………………………………………………..49
ملّت خوشبخت …………………………………………………………………………………. 52
ملّت موفق………………………………………………………………………………………. 53
گشتی در خَتالن………………………………………………………………………………… 54
غمی بر سینه چون کوه بدخشان ………………………………………………………………. 58
بزرگی و مهرش حصار من است ………………………………………………………………… 65
در آهنگ سُغدی، نوای دری……………………………………………………………………. 67

استاد الیق شیرعلی ……………………………………………………………………………..70
هنر خوار شد، جادویی ارجمند…………………………………………………………………. 76
سرگردانی روی پل سکرات …………………………………………………………………….. 79
در کوی خرابات و خرافات فتادیم………………………………………………………………..81
کفنِ کهنه……………………………………………………………………………………….. 85
بیروی توام نه عقل برجاست نه دل……………………………………………………………. 86
کس نبود از راز دانش بینیاز…………………………………………………………………….87
شعلة امید و فضای سازنده……………………………………………………………………….92
دادگاه اقتصادی، عدالت………………………………………………………………………….94
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه؟ ……………………………………………………………….96
صاحبکاری …………………………………………………………………………………….. 97
دگرگونه شد بخت و برگشت حال………………………………………………………………. 101
این بیشه گمان مبر که خالی است………………………………………………………………103
چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی ………………………………………………………106
جان از آن خورشید نورافشان شود……………………………………………………………..108
شوخ معمارم به عالم طرح نو انداخته……………………………………………………………109
دلم گشت خرم ز بازار اوی……………………………………………………………………… 111
ای که دستت میرسد کاری بکن………………………………………………………………..112
تبه دید از این کار بازار خویش………………………………………………………………….114
کار اگر بسته بُد، گشایش یافت………………………………………………………………….116
نباید که دور افتی از یاوران……………………………………………………………………..121
گذشتهها، گذشته ……………………………………………………………………………… 122
راهی که در آن نجات باشد بنما ………………………………………………………………..123
حرمت مادری از یاد ببرد ………………………………………………………………………. 124
فضای مقدس…………………………………………………………………………………… 124
به طریقی که کس گمان نبرد ………………………………………………………………….. 126
استاد محمدجان شکوری و گیرسترات ………………………………………………………..128
کالنگیر خوجه ………………………………………………………………………………….131
خود غلط بود آنچه میپنداشتیم………………………………………………………………. 132
خشت اول گر نهد معمار کج……………………………………………………………………136
دست از طلب ندارم تا کام دل برآید ………………………………………………………….. 139
شومان ………………………………………………………………………………………….143
گرانمایهتر کیست از دوستان………………………………………………………………….. 145
رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک ……………………………………………………………..151

چنین گفت خواجه ابوالفضل دبیر………………………………………………………………153

چنین است رسم قضا و قدر……………………………………………………………………. 156
مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی ز سر گیرید…………………………………………………….160
بگویم و نکند رخنه در مسلمانی……………………………………………………………….163
تو را دانش و دین رهاند درست ………………………………………………………………..167
خاطرات کودکی آمد به استقبال من …………………………………………………………..168
زن اگر آتش نمیشد خام میماندیم ما………………………………………………………….171
سخن عشق نه آن است که آید به زبان………………………………………………………..175
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد!…………………………………………………………178
موسفیدی بود در قشالق ما……………………………………………………………………..180
ز نامساعدی روزگار میترسم…………………………………………………………………..186
هرچه اندوختم این طایفه را رشوه دهم…………………………………………………………191
چون نخواهی تو رشوه و پاره ………………………………………………………………….. 192
رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس………………………………………………………….. 194
مرا ز طعنة بیگانه آن جفا نرسید………………………………………………………………. 195
خراج مملکتی تاج و افسرش بوده……………………………………………………………..198
زمانه به مردم شد آراسته ……………………………………………………………………….200
در بیخبری مرد، چه هشیار و چه مست……………………………………………………….203
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد ………………………………………………………….. 204
رای وزیران تو را به کار نیاید ………………………………………………………………….. 206
زمانه پندی آزادوار داد مرا……………………………………………………………………..207
بد بود و هرچه بود نباید مرور کرد ……………………………………………………………..208
بنیآدم اعضای یکدیگرند………………………………………………………………………213
هرگز جهان و ملک چو تو قهرمان نداشت…………………………………………………….. 216
برو ز تجربة روزگار بهره بگیر………………………………………………………………….. 219
و پریشانی ما حادثهای بود غریب ……………………………………………………………… 221
دردم از یار است و درمان نیز هم ………………………………………………………………224
بحث دیگر ………………………………………………………………………………………225
خداجان، تاج دنیا را نگه دار……………………………………………………………………227
به فرهنگ باشد روان تندرست ………………………………………………………………..228
این حریفان خدمت جام جهانبین کردهاند…………………………………………………….230
یا سخن سنجیده گو ای مرد دانا یا خموش…………………………………………………… 233
پول دیزی……………………………………………………………………………………… 234
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی…………………………………………………………… 237

کشور کتاب……………………………………………………………………………………. 238
این حرفها برای تو »کاشان« نمیشود ……………………………………………………….. 241
فی آب میاد …………………………………………………………………………………….245
به قمصر میروم تا غم سر آید………………………………………………………………… 248
هرچند از خاکم ولی بنویس از آتش……………………………………………………………250
امانتدار خوبی باش ای دوست……………………………………………………………….. 257
واژه نامه …………………………………………………………………………………………259

 

جهت خرید کتاب حوادث روزگار من و هرگونه سوال

با ایدی @arvannashr در تلگرام مستقیما استعلام قیمت و راهنمایی بگیرید.

می توانید به راحتی این کتاب به تألیف عبدالخلیل خالق‏ زاده و نویسه گردان و توضیحات حسن قریبی را از انتشارات آرون تهیه نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب حوادث روزگار من”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *