کتاب اخلاق اجتماعی و ادبیات عامه

125000 تومان

  • موضوع : فرهنگ عامه
  • نویسنده : سمیرا فعلی
  • ناشر : آرون
  • قطع : رقعی
  • جلد : نرم
  • چاپ: 1401
  • صفحه: 190

توضیحات

کتاب اخلاق اجتماعی و ادبیات عامه

مقدمه کتاب اخلاق اجتماعی و ادبیات عامه : راجب یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی انسان، اخلاق و ابعاد آن می‌باشد. هرچه علم و صنعت پیش می‌رود نیاز بشر به اخلاق افزایش می‌یابد. پس از علم الهی، هیچ علمی از حیث اهمیت و ضرورت هم‌پای علم اخلاق نیست؛ چه همگی علوم در خدمت انسان‌اند و انسان و ارزش‌های اخلاقی او مداخله‌گر در مراحل رشد آدمی و تعیین‌کننده‌ی خوب و بد زیستن و عاقبت آدمی.

گذشته از این نیاز انسان امروز به آموزه‌های اخلاقی نه تنها کم‌تر از انسان قرون گذشته نیست بلکه بیش‌تر و عمیق‌تر نیز هست و در جهان معاصر این واقعیت تلخ انکارناپذیر است که در جوامع دینی و غیردینی، بی‌اعتنایی به سازندگی اخلاقی به گواه اعمال و رفتار و آثار افکار افراد زندگی متعالی و رستگاری برای انسان رقم نمی‌خورد. این درحالی‌است که تمام انبیاء و اولیاء موضوع بحث و هدفشان، انسان بوده‌است. آن‌ها می‌خواستند آدمی را تربیت کنند تا او را از مرتبه‌ی طبیعت به مرتبه‌ی عالی مافوق طبیعت برسانند. در طول تاریخ انسان‌سازی و سرنوشت انسان همواره موردتوجه بوده و هرچه بوده و هست سخن با انسان است.

اخلاق برای تمام افراد بشر چه در حیات فردی و چه در حیات اجتماعی لازم است. اخلاق اجتماعی به زندگی فردی و اجتماعی انسان معنا می‌بخشد، زندگی اجتماعی را سامان بخشیده و روابط را تنظیم می‌کند. کسانی که اخلاقیات اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهند بیش از دیگران حقوق اجتماعی و مصالح جامعه را رعایت کرده، افرادی مسئولیت‌پذیر، باوجدان و منظم هستند (مجیدی، 1391).

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم اخلاق و اجتماع …………………………………………………….9

مقدمه ………………………………………………………………………………..9
معنا و مفهوم اخلاق ……………………………………………………………….. 10
اخلاق در لغت …………………………………………………………………….. 11
اخلاق در اصطلاح …………………………………………………………………. 11
اخلاق از ديدگاه متفکّران شرق و غرب ……………………………………………. 12
حسن و قبح اخلاقی ………………………………………………………………. 16
قدرت اخلاق ………………………………………………………………………. 18
خانواده …………………………………………………………………………….. 19
اجتماع …………………………………………………………………………….. 20
جمعبندي …………………………………………………………………………. 21
فصل دوم: ادبیات عامه و ویژگیهای آن …………………………………………… 23
ادبیات فولکلور …………………………………………………………………….. 23
ادبیات عامیانه …………………………………………………………………….. 25
قصه هاي عامیانه …………………………………………………………………… 27

داستان هاي تمثیلی ……………………………………………………………….. 28
بررسی خصوصیات فرهنگ عامیانه ………………………………………………… 29
قلمرو فولکلور و فرهنگ عامه ……………………………………………………… 30
اهمیت ادبیات فولکلور …………………………………………………………….. 32
اهمیت بررسی فرهنگ عامه و ارتباط آن با ادبیات کودک ………………………… 34
فصل سوم: نمودهای اخلاق اجتماعی در ادبیات عامه ……………………………. 37
مقدمه ……………………………………………………………………………… 37
بررسی فرهنگ و ادبیات عامه در پرتو موازين اخلاقی …………………………….. 39
تبعات اعمال ………………………………………………………………………. 39
مار و دهقان ……………………………………………………………………….. 39
پايبندي به عهد و پیمان ………………………………………………………….. 44
آجیل مشکلگشا ………………………………………………………………….. 44
عدالت و ظلم ………………………………………………………………………. 45
آخروس ……………………………………………………………………………. 47
آسوکه مرد تاجر …………………………………………………………………… 49
اصلاح و فساد اجتماعى ……………………………………………………………. 51
تفاوتهاي اخلاق فردي و اجتماعی ……………………………………………….. 51
بر اين اساس برخی از داستانها را بررسی میکنیم. ………………………………. 55
همنشینی فقیر و دارا ……………………………………………………………… 55
آرزو ……………………………………………………………………………….. 56
پادشاه و بقچه ……………………………………………………………………… 58
قصر ديوها …………………………………………………………………………. 59
روايت جوبها …………………………………………………………………….. 61
دختر تاجر و پسر پادشاه ………………………………………………………….. 63
اخلاق خانواده ……………………………………………………………………… 65
انار خاتون …………………………………………………………………………. 66
ماهپیشانی …………………………………………………………………………. 69
ماري که از زن غرغرو میترسید ………………………………………………….. 71
علی بونهگیر ……………………………………………………………………….. 73
آسك ………………………………………………………………………………. 75

ماهپري …………………………………………………………………………….. 78
پدري که هديه پسرش را براي خودش برداشت …………………………………… 79
ارزش دادن به زنها و دختران ……………………………………………………. 80
گل خندان ………………………………………………………………………… 81
پادشاه و خیاط …………………………………………………………………….. 82
قبا سنگی ………………………………………………………………………….. 85
صفات نیك ………………………………………………………………………… 86
راستگويی …………………………………………………………………………. 89
کاکا جلیلو …………………………………………………………………………. 89
مهربانی ……………………………………………………………………………. 90
ماچوله وکلاغ ……………………………………………………………………… 93
نظافت …………………………………………………………………………….. 95
کاسه گشادکن …………………………………………………………………….. 95
رازداري ……………………………………………………………………………. 96
آفتاب و مهتاب ……………………………………………………………………. 96
وجود رابطه حقیقی بین فرد و اجتماع ……………………………………………. 97
رذايل اخلاقی ……………………………………………………………………. 102
جامعهشناسی اخلاق اجتماعی …………………………………………………… 102
ستمگري ………………………………………………………………………… 109
مار و پیرمرد فقیر ……………………………………………………………….. 109
خیانت …………………………………………………………………………… 111
افسانه پاداش …………………………………………………………………….. 111
پادشاه ظالم که رعیت او را از سلطنت برکنار کرد. ……………………………… 115
گل به صنوبر چه کرد ……………………………………………………………. 117
خوي حیوانی …………………………………………………………………….. 121
آخرين سفر حج …………………………………………………………………. 123
پادشاه آسمانها …………………………………………………………………. 125
تقدير گرايی ……………………………………………………………………… 128
مقدرنويس ……………………………………………………………………….. 132
تیزتن ……………………………………………………………………………. 133
حسادت ………………………………………………………………………….. 134

پادشاه و درويش …………………………………………………………………. 136
قصه هايی با تعدد قهرمان ………………………………………………………… 137
سه عاشق ………………………………………………………………………… 138
سه پند در وصیت پدر …………………………………………………………… 138
سه خواهر الکن ………………………………………………………………….. 139
قصههاي عروس و مادرشوهر …………………………………………………….. 139
عروس و مادرشوهر ………………………………………………………………. 139
عروس و مادرشوهر خل …………………………………………………………. 139
سه خواهر و نیلبك ……………………………………………………………… 140
حیلهگري ………………………………………………………………………… 141
تات محمد لر ……………………………………………………………………. 141
بعد رفتار فضیلت گونه ……………………………………………………………. 145
بعد رفتار مشارکت گرايانه ………………………………………………………… 146
براشیت و برادر عاقل …………………………………………………………….. 149
معامله خوب …………………………………………………………………….. 151
پادشاه گلیمگوش ………………………………………………………………… 153
مرد خاکسترنشین ……………………………………………………………….. 154
قصه ديو …………………………………………………………………………. 156
ملك جمشید ……………………………………………………………………. 157
کاظم و حیدر ……………………………………………………………………. 158
مکر زنان …………………………………………………………………………. 161
اغراق و مبالغه …………………………………………………………………… 162
قصههاي کچلها و سادهلوحان ………………………………………………….. 163
قصه حسن کچل ………………………………………………………………… 164
حقه کچل ……………………………………………………………………….. 165
» حسن تنبل، حسن پهلوان شد « قصه ………………………………………….. 166
حسن کچل ……………………………………………………………………… 166
کچل تنبل و مهره مار …………………………………………………………… 167
کچل تنوري ……………………………………………………………………… 168
سنگ صبور ……………………………………………………………………… 169
تمايل به قدرت ………………………………………………………………….. 171

قصه پسر تاجر …………………………………………………………………… 171
جويندگان ثروت …………………………………………………………………. 172
ترکه راز ………………………………………………………………………….. 173
دزدي ……………………………………………………………………………. 174
گنجشك ) 3 ) ……………………………………………………………………. 174
لجبازي ………………………………………………………………………….. 175
آسه نی ………………………………………………………………………….. 175
تقلید …………………………………………………………………………….. 176
کاس علی مرد اما آرزويش را به گور نبرد ……………………………………….. 176
نتیجهگیري ……………………………………………………………………… 177
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………… 183

 

 

جهت خرید کتاب و هرگونه سوال

با ایدی @arvannashr در تلگرام یا تماس تلفنی به خط ثابت 02166962850 میتوانید با ما در ارتباط باشید

و مستقیما استعلام قیمت و راهنمایی بگیرید. می توانید به راحتی این کتاب

به تالیف سمیرا فعلی را از انتشارات آرون تهیه نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اخلاق اجتماعی و ادبیات عامه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *