کتاب دف در دنیای لاتین

150000 تومان

  • گردآوری: محسن رجایی راوری
  • به قلم: امیرحسین منشادی نژاد
  • نت نویسی: محسن ملامحمدی راوری
  • ناشر: انتشارات آروَن
  • چاپ اول: 1402
  • چاپ صدف : 500 نسخه
  • تعداد صفحات : 64 ص
  • شابک : 8-117-317-622-978

توضیحات

کتاب دف در دنیای لاتین

پیش گفتار کتاب دف در دنیای لاتین: اگــر از واژه خشــک ســیم بگذریــم، چگونــه از یــک چــوب و پوســت خشــک چنیــن آوای عرفانــی برمی خیــزد، کــه روح و جــان را بــه پــرواز در مــی آورد. صحبــت از ســاز عرفانــی دف است که آوای حضــرت دوســت از آن شــنیده میشــود. ایــن آوا در مراســمهای مختلــف عرفانــی، بــزم و سـوگ شـنیده میشـود. سـاز دف از قدیمیتریـن سـازهای موسـیقی اسـت کـه در جوامـع کهـن در شــکل ها و اندازه هــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

در دوران پیـش از اسـلام دف در موسـیقی ایرانـی حضـور داشـته ولـی در زمـان ظهـور اسـام چـون موسـیقی غالبـا در محافـل سـاطین و درباریـان و بـه منظـور عیـش و عشـرت و نفـس پرسـتی مـورد اســتفاده قــرار میگرفتــه در نتیجــه در تعالیــم اسلامی صراحتــا بــا آن مخالفــت شــده اســت. ســاز دف قرنهـا در تکایـا و خانقاه هـا بـا ذکـر و سـماء آمیختـه شـد و کنـج خلـوت گزیـد. ایـن خلـوت گزینـی دف تـا سـال ۱۳۵۳ ادامـه داشـت تـا ایـن کـه بـه توصیـه اسـتاد حسـن کامـکار و به اهتمام استاد محمدرضا لطفی و بـا زحمـات اسـتاد بیـژن کامـکار ایـن خلـوت بـه پایـان رسـید و پـس از قرنهـا در اجراهـای عمومـی بـه صحنـه آمـد و در کنسـرتهای موسـیقی سـنتی، محلی و ارکستر و سـنفونیک و موسـیقی پـاپ مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.

آمـوزش سـاز دف در قدیـم بـه صـورت سـینه بـه سـینه صـورت میگرفتـه اسـت. ولـی پـس از راه یافتن اولین بـار ریتـم سـازهای موسـیقی غربـی بـه ایـران و یادگیـری اصـول نـت نـگاری، بـرای اولین بار ریتـم سـازهای کوبـه ای بـه صـورت نـت و بـر روی سـه خـط، چهـار خـط و یـک خـط حامـل نوشـته شـد و کتـب آموزشـی دف نیــز از ایـن رویـه پیـروی کردنـد و …

 

جهت خرید کتاب دف در دنیای لاتین و هرگونه سوال

با ایدی @arvannashr در تلگرام یا تماس تلفنی به خط ثابت 02166962850

مستقیما استعلام قیمت و راهنمایی بگیرید. می توانید به راحتی این کتاب به

گردآوری: محسن رجایی راوری

به قلم: امیرحسین منشادی نژاد

نت نویسی: محسن ملامحمدی راوری

 را از انتشارات آرون  تهیه نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب دف در دنیای لاتین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *