کتاب شناسنامه گردشگری لنده

260000 تومان

      مشخصات کتاب
  • نویسندگان: امین نیک ‏بخت، علی نیک‏ بخت
  • تعداد صفحات : 262
  • ناشر: آرون
  • زبان: فارسی
  • شابك: 1 – 091 – 317 – 622 – 978

توضیحات

کتاب شناسنامه گردشگری لنده

فصل اول کتاب شناسنامه گردشگری لنده : کلیات استان کهگیلویه و بویراحمد

معرفی و موقعیت جغرافیایی استان
استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی بالغ بر ۱۵,۵۰۴ کیلومتر مربع، بیست و هفتمین استان از نظر مساحت در کشور است. این استان به علت موقعیت ویژه‌ای که دارد پل ارتباطی بین پنج استان گردیده که بسیار حائز اهمیت است. این استان از جنوب به استان‌های فارس و بوشهر، از خاور به استان اصفهان و فارس، از شمال به استان چهارمحال و بختیاری و از باختر به استان خوزستان محدود می‌شود. استان کهگيلويه و بويراحمد واقع در دامنه‌ها سلسله جبال زاگرس، بين ٢٩ درجه و ٥٦ دقيقه تا ٣١ درجه و ٢٧ دقيقه عرض شمالي و ٤٩ درجه و ٥٣ دقيقه تا ٥١ درجه و ٥٣ دقيقه طول شرقي قرارگرفته است.

 

فهرست مطالب کتاب شناسنامه گردشگری لنده
فصل اول: کلیات استان کهگیلویه و بویراحمد………………………………………………. 9
معرفی و موقعیت جغرافیايی استان………………………………………………………….. 9
تقسیمات سیاسی ……………………………………………………………………………. 9
ويژگیهای طبیعی و ژئومورفولوژيکی ……………………………………………………….24
زمینشناسی و گسل های استان……………………………………………………………..24
کوهها و ارتفاعات استان ……………………………………………………………………..24
معادن استان…………………………………………………………………………………30
ويژگیهای طبیعی و پوشش گیاهی و جانوری………………………………………………30
پوشش جانوری………………………………………………………………………………30
مناطق حفاظتشده استان کهگیلويه و بويراحمد……………………………………………31
پوشش گیاهی استان ………………………………………………………………………..32
ويژگیهای طبیعی و هیدرولوژيکی………………………………………………………….34
رودخانه های استان…………………………………………………………………………..34
درياچه ها و تاالب استان……………………………………………………………………..37
آبشارهای استان……………………………………………………………………………..39
ويژگیهای انسانی……………………………………………………………………………41
جمعیت استان……………………………………………………………………………….41
پوشاک مردان………………………………………………………………………………..41
پوشاک زنان………………………………………………………………………………….43
آداب و رسوم استان کهگیلويه و بويراحمد…………………………………………………..45
ايالت و مناطق يیالقی و قشالقی و جمعیت عشايری استان…………………………………48
سوغاتی های استان کهگیلويه و بويراحمد……………………………………………………48
سوغات خوراکی ……………………………………………………………………………..48
صنايع دستی ………………………………………………………………………………..49
کوچنشینی عشاير……………………………………………………………………………50
گويش و لهجه مردم استان ………………………………………………………………….51
آشنايی با موسیقی استان کهگیلويه و بويراحمد …………………………………………….52
شعر و ترانه…………………………………………………………………………………..54
فصل دوم: سیمای گردشگری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ……………..55
شهرستان بويراحمد………………………………………………………………………….55
جاذبه های گردشگری شهرستان بويراحمد ……………………………………………..56
جاذبه های طبیعی ………………………………………………………………………56
جاذبه های تاريخی و مذهبی ……………………………………………………………63
اماکن اقامتی و گردشگری………………………………………………………………67
مراکز اقامتی…………………………………………………………………………….67
اماکن تفريحی ………………………………………………………………………….67
پارکها و بوستانها …………………………………………………………………….67
شهربازیها ……………………………………………………………………………..68
شهرستان دنا…………………………………………………………………………………69
جاذبه های گردشگری شهرستان دنا…………………………………………………….71
جاذبه های تاريخی و مذهبی ……………………………………………………………75
اماکن اقامتی و گردشگری شهرستان دنا ……………………………………………….77
مراکز اقامتی…………………………………………………………………………….77
اقامتگاه قرهچادر سیسخت …………………………………………………………….77
اماکن تفريحی ………………………………………………………………………….77
پارکها و بوستانها …………………………………………………………………….77
شهربازیها ……………………………………………………………………………..78
شهرستان گچساران………………………………………………………………………….78
شهرستان دو گنبدان ………………………………………………………………………..79
جاذبههای گردشگری شهرستان گچساران……………………………………………..80
جاذبه های تاريخی و مذهبی ……………………………………………………………85
اماکن اقامتی و گردشگری شهرستان گچساران ………………………………………..88
مراکز اقامتی…………………………………………………………………………….88
اماکن تفريحی ………………………………………………………………………….89
پارکها و بوستان ها …………………………………………………………………….89
شهربازی ها ……………………………………………………………………………..89
شهرستان کهگیلويه………………………………………………………………………….92
جاذبه های گردشگری شهرستان کهگیلويه……………………………………………..92
جاذبههای طبیعی ………………………………………………………………………92
اماکن اقامتی و گردشگری………………………………………………………………97
مراکز اقامتی…………………………………………………………………………….97
اماکن تفريحی شهرستان کهگیلويه …………………………………………………….97
پارکها و بوستانها …………………………………………………………………….97
شهربازیها ……………………………………………………………………………..98
شهرستان باشت ……………………………………………………………………………..99
جاذبههای گردشگری شهرستان باشت ……………………………………………….100
جاذبههای طبیعی …………………………………………………………………….100
جاذبههای تاريخی و مذهبی ………………………………………………………….102
اماکن اقامتی و گردشگری شهرستان باشت…………………………………………..104
اماکن اقامتی ………………………………………………………………………….104
اماکن تفريحی ………………………………………………………………………..104
پارکها و بوستان ها …………………………………………………………………..104
شهربازی ها ……………………………………………………………………………104
شهرستان بهمئی…………………………………………………………………………..105
جاذبه های گردشگری شهرستان بهمئی………………………………………………106
جاذبه های طبیعی …………………………………………………………………….106
جاذبه های تاريخی و مذهبی ………………………………………………………….108
اماکن اقامتی و گردشگری…………………………………………………………….111
اماکن اقامتی ………………………………………………………………………….111
اماکن تفريحی ………………………………………………………………………..111
پارک ها و بوستان ها ………………………………………………………………….111
شهربازی ها …………………………………………………………………………..112
شهرستان چرام …………………………………………………………………………….113
جاذبههای گردشگری شهرستان چرام ………………………………………………..113
جاذبه های طبیعی …………………………………………………………………….113
جاذبه های تاريخی و مذهبی ………………………………………………………….117
اماکن اقامتی و گردشگری شهرستان چرام …………………………………………..120
مراکز اقامتی…………………………………………………………………………..120
اماکن تفريحی ………………………………………………………………………..121
پارکها و بوستان ها …………………………………………………………………..121
شهربازی های شهرستان چرام…………………………………………………………121
شهرستان مارگون………………………………………………………………………….122
جاذبه  های گردشگری شهرستان مارگون ……………………………………………..122
جاذبه  های طبیعی …………………………………………………………………….122
جاذبههای تاريخی و مذهبی ………………………………………………………….124
اماکن اقامتی و گردشگری شهرستان مارگون ………………………………………..126
مراکز اقامتی…………………………………………………………………………..126
شاخص های طبیعی………………………………………………………………………..126
اقلیم و آبوهوا و زمان پیشنهادی بهره برداری …………………………………………….126
فصل سوم: سیمای ساختاری و زیرساختی گردشگری استان کهگیلویه……………….129
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری………………………………………………………129
شرح وظايف معاون گردشگری …………………………………………………………….129
دفاتر خدمات مسافرتی…………………………………………………………………….131
جايگاههای سوخت استان………………………………………………………………….132
فصل چهارم: سیمای گردشگری شهرستان لنده………………………………………….135
شهرستان لنده……………………………………………………………………………..135
تاريخچه و موقعیت جغرافیايی شهرستان لنده…………………………………………….135
سهم اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی به تفکیک جنسیت شهرستان………………141
جاذبه های گردشگری شهرستان لنده ……………………………………………………..169
جاذبه های طبیعی………………………………………………………………………….169
جاذبه های تاريخی و مذهبی شهرستان لنده ………………………………………………184
مراکز اقامتی شهرستان لنده……………………………………………………………….195
پارک ها و بوستان ها ……………………………………………………………………….195
شهربازیها …………………………………………………………………………………201
سوغاتی های شهرستان لنده ……………………………………………………………….201
صنايع دستی ………………………………………………………………………………201
گیاهان دارويی……………………………………………………………………………..201
آداب و رسوم شهرستان لنده ………………………………………………………………202
جشنواره بازی های بومی محلی…………………………………………………………….203
غذاهای محلی ……………………………………………………………………………..204
فصل پنجم: تحلیل وضعیت گردشگری شهرستان لنده با رویکرد نگاشت شناختی…..207
فاز کیفی …………………………………………………………………………………..207
فاز کمی ……………………………………………………………………………………208
يافتههای حاصل از نگاشت…………………………………………………………………209
موانع و چالش های نیروی انسانی ………………………………………………………….209
موانع و چالش های مديريتی ……………………………………………………………….211
موانع زيرساختی……………………………………………………………………………212
موانع اقتصادی……………………………………………………………………………..213
موانع فرهنگی………………………………………………………………………………215
تحلیل وضعیت جاذبه های تفريحی و گردشگری شهرستان لنده ………………………….218
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………….233
پیوست ها …………………………………………………………………………………….237

 

جهت خرید کتاب شناسنامه گردشگری لنده و هرگونه سوال

با ایدی @arvannashr در تلگرام مستقیما استعلام قیمت و راهنمایی بگیرید.

می توانید به راحتی این کتاب به تألیف امین نیک ‏بخت، علی نیک‏ بخت  را از انتشارات آرون تهیه نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب شناسنامه گردشگری لنده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *