کتاب مدرسه کنگا

200000 تومان

  • ناشر: آرون
  • نویسنده: محسن رجایی راوری
  • صفحه‏ آرایی و نت ‏نویسی: مجید صدرائی
  • ویراستار: مریم آذین
  • عکس: حانیه صدرائی
  • زبان: فارسي
  • تعداد صفحات: 128
  • سال انتشار: 1403
  • نوبت چاپ: 1
  • شابک: 1 – 202 – 317 – 622 – 978

توضیحات

کتاب مدرسه کنگا

مقدمه کتاب مدرسه کنگا :

گســترة ایــن عالــم هســتی کــه رمــوز خلقــت را بــا نظــم بــه رخ می کشــد، بــرای هــر پدیــده ای آغــاز و پایانــی اســت و همیــن آمــدن و رفتن هــای همــراه بــا صــوت و ســکوت، ریتــم جهــان را بــه زیبایــی می نــوازد و مانــدگار می ســازد. کتاب مدرسه کنگا

آواهــای برخاســته از بطــن طبیعــت و طــول موج هــای موســیقیایی ایــن عالــم، در عیــن اینکــه بزرگتریــن معمــای هســتی بوده انــد توانســته اند، رمزگشــای بســیاری از خواســته ها و هیجانــات بشــر در طــول زندگــی باشــند. صــدای رعــد و بــرق، زلزلــه و غُــرش حیوانــات، در کنــار صداهایــی چــون صــدای پرنــدگان و قطــرات بــاران ســمفونی کاملــی از هماهنگــی و نظــم را بــه جهــان هســتی هدیــه داده، الهــام بخــش پدیده هــا و رویدادهــای لــذّت بخــش زندگــی بوده انــد.
موســیقی، یکــی از همیــن رویدادهــای مهــم و رمزگونــه زندگــی اســت؛ کــه طــول عمــری بــه قدمــت جهــان هســتی دارد و زیبایــی و جاودانگــی خــود را از عناصــر موجــود در طبیعــت وام گرفتــه اســت.

در واقــع بایــد گفــت، دنیــای موســیقی تمــام زیبایــی، قــدرت و جاودانگــی خــود را مدیــون ســخاوت و آمــوزش طبیعــت اســت و ایــن گشــاده دســتی را می تــوان در پیکــرة تمــام ســازهای موســیقی مشــاهده کــرد.
زاچــوب بــه کار رفتــه در ســاز تــار، تــا پوســت طبــل و هــر آنچــه کــه دنیــای موســیقی ارآهنگیــن ســاخته اســت، مســیر تکامــل خــود زا ارطبیعــت آغــاز کــرده و بــه شــکل کنونــی رســیده اســت.

ساز کُنگا(conga)، یکی از همین سازهاست که محصول ذوق، نبوغ بشر و پیشکش طبیعت است.
برخــی بــر ایــن عقیــده هســتند؛ کــه صــدای ایــن ســاز پــس زاصــدای انســان زااوّلیــن صداهــای شــنیده شــده در طبیعــت اســت. از زمانــی کــه بشــر دریافــت بــا ضربــه زدن بــه وســایل گوناگــون می توانــد صداهــای دلنشــینی ایجــاد کنــد، اندیشــة ســاخت ســازهای موســیقی قُــوّت گرفــت.
در ابتــدا و در آغــاز مراحــل پیدایــش و ســاخت ســاز کُنــگا، از پوســت گاو یــا قاطــر و بشــکه های زیتــون اســتفاده می شــده اســت. امّــا بــه تدریــج و بــه مــدد پیشــرفت صنعــت موســیقی، امــروزه عــلاوه بــر چــوب از مــواد فایبــرگلاس نیــز اســتفاده می شــود.

 

سخن نویسنده کتاب مدرسه کنگا :

خدا را شاکر و سپاسگزارم که بار دیگر به من توان نوشتن داد و چراغ راه مرا با نور لطف و احسان خویش روشن ساخت تا به مدد دوستی او و دعای خیر پدر و مادر عزیزم در راه رونق بخشیدن به هنر موسیقی قدمی بردارم.

دست پدر و مادرم را می بوسم و مراتب سپاس و قدردانی خود را تقدیم وجود عزیزانی می نمایم که در تهیه این کتاب مرا یاری نمودند. سپاسگزارم از همسر عزیزم خانم فائزه شریفی که سنگ صبور و رفیق همه لحظه های زندگی من است و از آقای دکتر احمد صدری که با لطف و حمایت خود، به من امید و انگیزة نوشتن می دهد. از آقای مجید صدرائی و سرکار خانم مریم آذین نیز کمال تشکّ ر را دارم.

 

 

جهت خرید کتاب مدرسه کنگا و هرگونه سوال
با ایدی @arvannashr در تلگرام یا تماس تلفنی به خط ثابت 02166962850 مستقیما استعلام قیمت و راهنمایی بگیرید.
می توانید به راحتی این کتاب به تالیف محسن رجایی راوری را از انتشارات آرون تهیه نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدرسه کنگا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *