کتاب همه جا پرسپولیس

1666000 تومان

  • نویسنده : محمد امیری لرگانی و حسین هخامنش
  • تعداد صفحات : 1126
  • ناشر: آرون
  • زبان: فارسی

توضیحات

کتاب همه جا پرسپولیس

درﺑﺎره ي کتاب همه جا پرسپولیس

زﻧﺪﮔﯽ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ، ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر اورﯾﺎﻧﺎ ﻓﺎﻻﭼﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎدل واژه ي زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎم زﯾﺒﺎ، ﺑﺮاي ﻣﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﯾﻌﻨﯽ: زﻧﺪﮔﯽ.

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن،

ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﺰرگ و ﭘﺮآوازه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﻬﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ درﺧﺸﺶ، از ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزي. و از ﻫﻤﻪ ي اﯾﻦ داﻻن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺬر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،

ﺗﺎ ارج ﺑﻨﻬﯿﻢ و ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ؛

ﻣﺮداﻧﺶ را و ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﺶ را ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺷﮑﻮه ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻬﻦ اﺳﺖ.

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ از روزي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﭘﺎي ﻧﻬﺎد؛

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎم ﻫﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ، در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻢ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺪار و ﻫﻮاﺧﻮاه را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎي ﺟﺎي اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻗﺎره ي ﮐﻬﻦ آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎي اﯾﺮان

در اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﻮپ زده اﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺟﻬﺎن، ﻧﺎم اﯾﺮان را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ي دﻧﯿﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اي از ﺷﺎﻫﯿﻦ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن، دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﮐﺮاﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارش ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪُه ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، دو ﺑﺮﮔﯽ را ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﺶ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل،

از ﺳﺎل 1347 ﺗﺎ 1400 ﺑﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺮور ﮐﺮده و در اداﻣﻪ

ﮔﺰارش ﻫﻤﻪ ي ﺑﺎزي ﻫﺎي ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ (رﺳﻤﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ) ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ، ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ را آورده اﯾﻢ

ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزي ﻫﺎ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎزي ﮐﺮده، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﻤﺎره، ﺳﺘﺎره * ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻧﺸﺪه اﺳﺖ….

جهت خرید کتاب همه جا پرسپولیس و هرگونه سوال

با ایدی @arvannashr در تلگرام مستقیما استعلام قیمت و راهنمایی بگیرید.

می توانید به راحتی این کتاب به تألیف محمد امیری لرگانی و حسین هخامنش را از انتشارات آرون تهیه نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب همه جا پرسپولیس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *